Programy UE

Przedsiębiorstwo Grupa Eltron Sp. z o.o. realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Celem projektu jest rozwój Przedsiębiorstwa Grupa Eltron Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. “Opracowanie koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi”. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – wzrost rentowności organizacji.
Wartość projektu: 61.500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 37.500,00 PLN.
“Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-2512/20 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa GRUPA ELTRON Sp. z o.o. poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. Opracowanie koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi” w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2512/20 zawartej dnia 26.01.2021 r.”

Przedsiębiorstwo GRUPA ELTRON Sp. z o.o realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Celem projektu jest rozwój Przedsiębiorstwa GRUPA ELTRON Sp. z o.o poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa GRUPA ELTRON Sp. z o.o. poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. Audyt funkcji marketingu wraz z rekomendacją działań strategicznych”. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – wzrost rentowności organizacji.
Wartość projektu: 61.500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 37.500,00 PLN.
“Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0174/19 pn. Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa GRUPA ELTRON Sp. z o.o. poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. Audyt funkcji marketingu wraz z rekomendacją działań strategicznych” w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0174/19 zawartej dnia 12.08.2020 r.”

Grupa Eltron Sp. z o.o. realizuje projekt nr POPW.01,05,00-20.0042/20-00 pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Grupa Eltron Sp. z o.o.” Głównym celem projektu jest wsparcie finansowania kapitału obrotowego w firmie. Wartość projektu 277.211,31 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich 100%.