Trwają prace elektryczne w centrum dystrybucji sieci Lidl w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. Usługa będzie realizowana do 20 czerwca 2019 r. i obejmuje: kompleksowe wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych (niskoprądowych, wysokoprądowych, teletechnicznych BMS, SAP z pracami projektowymi). Wartość inwestycji to 11 800 000 PLN.

Szczegółowy zakres prac obejmuje: kompleksowe wykonanie kompletnych robót wewnętrznych i zewnętrznych branży elektrycznej, teletechnicznej i niskoprądowej (w tym BMS) wraz z otworowaniem, wzmocnieniami i mocowaniami, zabezpieczeniami, wykończeniami i obróbkami, izolacjami, montażem, bruzdowaniem, skutecznym wypełnieniem i uszczelnieniem, (w tym uszczelnieniem p.poż.), wpięciem do wymaganych i istniejących sieci i instalacji, próbami, regulacjami, odbiorami, rozruchami, oznakowaniem, odtworzeniami, uzgodnieniami, pracami projektowymi (projekty warsztatowe i powykonawcze), usunięciem braków, wad i usterek, robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi, pomocniczymi i zabezpieczającym, a także wykonaniem wszystkich niezbędnych robót i czynności dla zleconego zakresu rzeczowego, związanych z pozytywnym i terminowym uzyskaniem przez Podwykonawcę bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu i innych wymaganych pozwoleń, wydawanych przez właściwe organy i służby zewnętrzne oraz dla prawidłowego funkcjonowania Inwestycji, zgodnie z Umową, technologią Producentów, wytycznymi i standardami Wykonawcy, Inwestora, Inspektorów Nadzoru Inwestora, Projektantów, planami zarządzania jakością i zapewnienia jakości, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wymogami dla certyfikacji LEED dla wskazanego poziomu, współczesną sztuką budowlaną, obowiązującymi, odpowiednimi i najaktualniejszymi przepisami prawnymi, Eurokodami oraz normami technicznymi polskimi i europejskimi.